Regulamin Kina MCK Leżajsk

REGULAMIN
świadczenia usług przez kasę Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku

 

Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez kasę Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku.
Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi, komfortu i bezpieczeństwa Widzów.Do przestrzegania niniejszego Regulaminu zobowiązany jest każdy korzystający z usług Organizatora oraz przebywający na terenie jego obiektów.

 

CZĘŚĆ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.   Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
a)      "Organizator" – Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
b)      „Kasa” - pomieszczenie, gdzie dokonywane są płatności
c)      "Seans" - pokaz filmowy odbywający się w Kinie.
d)      "Wydarzenie kulturalne" - spektakl teatralny, koncert, transmisja satelitarna, warsztaty, spotkanie autorskie oraz                  
          inne wydarzenia o charakterze kulturalnym,
e)      "Bilet" - dokument upoważniający do jednorazowego uczestnictwa w seansie lub wydarzeniu kulturalnym, objętym  
          repertuarem,
f)       "Karnet" - dokument upoważniający do uczestnictwa w cyklu seansów lub wydarzeń kulturalnych w danej
          jednostce czasu lub pod jedną nazwą zbiorczą (np. festiwale, przeglądy itd.),
g)      "Widz" – uczestnik seansu lub wydarzenia kulturalnego.

2.   Wejście naseans lub wydarzenie kulturalne możliwe jest za okazaniem ważnego biletu lub karnetu.

3.   Dzieci poniżej 6 roku życia mogą uczestniczyć w seansie lub wydarzeniu kulturalnym tylko pod opieką osoby dorosłej.

4.   Podczas seansu lub wydarzenia kulturalnego zabrania się:

a)      dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku - zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
          autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.),

b)      korzystania z telefonów komórkowych,

c)      wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych odurzających i psychotropowych,

d)      wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych (broni, środków trujących, ostrych narzędzi, materiałów łatwopalnych),

e)      wnoszenia artykułów spożywczych nabytych poza obiektem organizatora,

f)       głośnego zachowania, zakłócającego odbiór wyświetlanego filmu lub wydarzenia kulturalnego,

g)      palenia papierosów i e-papierosów,

h)      wprowadzania zwierząt.

5.   Widz zobowiązany jest do pozostawienia porządku oraz  czystości. 

6.   Wszelkie zniszczenia lub dokonane uszkodzenia przez widza, będą zgłaszane odpowiednim służbom.

7.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.

8.   Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wydarzenia kulturalnego lub seansu.

 1. Pracownik obsługi ma prawo wyprosić widza, który nie posiada przy sobie ważnego biletu lub narusza zasady określone niniejszym regulaminem.
 2. Pracownik MCK ma prawo odmówić wstępu osobie zachowującej się niekulturalne, niegrzecznie lub wulgarnie.
 3. Na seanse filmowe oraz wydarzenie kulturalne obowiązuje cennik dostępny na stronach internetowych Miejskiego Centrum Kultury lub w kasie kina.
 4. Godziny rozpoczęcia seansów określone w repertuarze, cennikach (oraz innych reklamach
  i ofertach) określają czas rozpoczęcia emisji bloku reklam i zwiastunów filmowych, po zakończeniu którego rozpoczyna się emisja filmu.
 5. Repertuar kina dostępny jest na stronie internetowej www.kinolezajsk.pl oraz na plakatach kinowych.

 

CZĘŚĆ II

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 

REZERWACJE BILETÓW

14.  Rezerwacji miejsc na seans bądź wydarzenie kulturalne można dokonywać osobiście w kasie kina lub telefonicznie pod numerem                   telefonu 17 785 11 34 wew. 146 w godzinach otwarcia kasy.

15. Zarezerwowane bilety należy odebrać najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem projekcji filmu, w przeciwnym razie rezerwacja ta zostanie        automatycznie usunięta przez komputerowy system sprzedaży biletów.

16. Rezerwację można odwołać telefonicznie lub w kasie MCK.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dokonywania rezerwacji przy wybranych wydarzeniach kulturalnych.

BILETY

 1. Bilet normalny przysługuje każdej osobie, niekwalifikującej się do zakupu biletu ulgowego lub zbiorowego.
 2. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans, w określonej sali, dniu i na wyznaczoną godzinę.
 3. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom i młodzieży szkolnej za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej, studentom za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej oraz emerytom i rencistom za okazaniem ważnej legitymacji emeryta – rencisty.
 4. Opiekunowi osoby niepełnosprawnej nie przysługuje prawo do ulgi.
 5. Legitymacje uczniowskie, studenckie oraz inne dokumenty uprawniające do ulgi sprawdzane są wraz z biletami przy wejściu na salę kinową.
 6. Bilet grupowy przysługuje na seanse dopołudniowe każdemu z uczestników grupy zorganizowanej z opiekunem grupy liczącej minimum 20 osób
 7. Przy zakupie biletów grupowych dopołudniowych w cenie zakupu biletów grupowych przysługują zaproszenia dla opiekunów zgodnie z poniższą zasadą:

- przedszkola - 1 zaproszenie dla opiekuna na 5 przedszkolaków,

- szkoły podstawowe -  1 zaproszenie dla opiekuna  na 10 uczniów;

- gimnazja i licea -  1 zaproszenie dla opiekuna na 15 uczniów.

25. Po odejściu od kasy nie uwzględnia się zwrotu lub zamiany biletu.

26. Zwrot lub wymiana biletu na seans jest możliwa tylko w przypadku odwołania lub zmiany w repertuarze projekcji, jak również  opóźnienia l         lub przerwy w jego emisji dłuższych niż 30 minut

27. Bilet na wydarzenie kulturalne nie podlega zwrotowi z wyjątkiem odwołania wydarzenia z przyczyn leżących po stronie Organizatora.Jeśli        Organizator wskazał nowy termin danego wydarzenia kulturalnego, możliwe jest wykorzystanie biletu w tymże terminie.

28.Bilety zakupione przez Internet nie podlegają zwrotowi. W przypadku odwołania wydarzenia informacje na temat dokonywania zwrotu               biletów będą udzielane w sekretariacie MCK pod nr tel. +48 17 785 11 34 lub mailowo: sekretariat@mcklezajsk.pl

29. Bilety należy zachować do końca trwania seansu lub wydarzenia kulturalnego.

30. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu na seans lub wydarzenie kulturalne:
a)   osobie w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających, posiadającej przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim                    zachowaniem zagrażającej bezpieczeństwu innych osób,
b)      osobie nie spełniającej wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie lub wydarzeniu kulturalnym, chyba że            jest w towarzystwie osoby dorosłej, opiekuna prawnego
c)      w przypadku działania sił i zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora.

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych w kinie należy zgłaszać niezwłocznie do pracowników kina. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich złożenia.
 2. Kasa jest czynna od wtorku do niedzieli w godz. 14:00-20:30 lub godzinę przed seansem.

 

KARNETY

33.           Ceny karnetów określane są indywidualnie dla każdego cyklu seansów lub wydarzeń kulturalnych.

34.           Zwrot karnetu może nastąpić w terminie określonym przez Organizatora i podanym przed zakupem karnetu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

35.           Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 grudnia 2018 roku.

Przewiń do góry