Regulamin sprzedaży internetowej

Regulamin sprzedaży biletów on-line

 

Przed zakupem biletu za pośrednictwem sieci Internet należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

Regulamin dostępny jest również na stronie internetowej   kino.mcklezajsk.pl

Zakup biletu oznacza akceptację Regulaminu.

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu towarów oraz realizacji usług za pośrednictwem sieci
  Internet w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku, przy ul. Mickiewicza 65, 37-300 Leżajsk  NIP 816-15-26-792

 

 1. Zakupu można dokonać za pośrednictwem strony internetowej kino.mcklezajsk.pl

 

 1. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Kinem zostaje zawarta w przypadku
  spełnienia wymaganych procedur zakupu biletów na stronie   kino.mcklezajsk.pl

 

 1. złożenia przez Kupującego zamówienia on-line,

 

 1. wypełnienia formularza „Twoje dane”

 

 1. uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line lub
      karty kredytowej.

 

 1. Kino niezwłocznie, po uzyskaniu od Operatora Płatności potwierdzenia dostępności środków
  niezbędnych do dokonania transakcji, prześle Kupującemu na wskazany przez niego w 
  zamówieniu adres e-mail stosowną informację wraz z zakupionym biletem w formacie PDF
  opatrzonym indywidualnym kodem.

 

 1. W sytuacji braku uzyskania przez Kino potwierdzenia dostępności środków niezbędnych do zapłaty Ceny Transakcji od Operatora Płatności w czasie określonym w punkcie 6 ( w czasie 10 minut ) w przypadku uzyskania informacji o braku dostępności środków niezbędnych do dokonania transakcji, Kino poinformuje Kupującego, że transakcja nie może być zrealizowana.

 

 1. Zapłata za zamówienie niepotwierdzona przez Bank Kupującego w ciągu 10 minut od
   momentu zamówienia, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.

 

 1. Przy zakupie on-line biletów, płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego lub karty kredytowej.

 

 1. Bilety pozostają własnością Kina do czasu odnotowania przez Kino potwierdzenia dokonania zapłaty przez Bank Kupującego.

 

       9. Płatności za bilety obsługiwane są przez tPay.com za pośrednictwem serwisu internetowego www.tpay.com

 

      10.  Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające
             z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego

 

      11. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. sprzedaż biletów  
             w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z
             czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

 

     12.  Ceny biletów zawierają podatek VAT.

 

 1.    Aby otrzymać fakturę VAT należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję – Faktura VAT oraz podać poprawne dane niezbędne     do jej wystawienia.

 

 1.    W systemie sprzedaży on-line można kupić bilety normalne i ulgowe.

 

 1.    Osoby, które zakupiły w systemie sprzedaży on-line bilety ulgowe, zobowiązane są do okazania dokumentu uprawniającego do        zniżki przed wejściem na seans, na który zostały zakupione  bilety.

 

 1.    Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na widownię – są nieważne.

 

 1.    Każdy bilet oznaczony jest indywidualnym kodem oraz odpowiadającym mu numer identyfikatora transakcji (ID transakcji)             zamieszczonym bezpośrednio pod nim. Kod generowany jest elektronicznie i udostępniany jedynie Kupującemu.

 

W zależności od dokonanego wyboru formy dostawy zakupionego biletu należy:

 

 • bezpośrednio przy wejściu na salę kinową okazać wydrukowany bilet otrzymany drogą mailową,

 

 • lub bezpośrednio przy wejściu na salę kinową okazać w telefonie komórkowym zakupiony  
     bilet otrzymany drogą mailową (niezbędna aplikacja do odczytu biletu w rozszerzeniu PDF)

 

 • lub w przypadku braku możliwości okazania biletu w formach opisanych powyżej należy zanotować  
     numer identyfikatora transakcji otrzymany w e-mailu potwierdzającym dokonanie transakcji zakupu
     biletu, a następnie zgłosić się do kasy kinowej w celu odbioru biletu.

 

Przed wejściem na salę kinową okazany bilet zostanie odczytany za pośrednictwem skanera.

 

 1. Do wstępu na salę kinową uprawniona jest tylko pierwsza osoba, która okaże bilet z
  danym kodem.

 

 1. Bilet należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Przekazanie go przez Kupującego innej
   osobie, kopiowanie jak również udostępnienie biletu lub numeru identyfikatora transakcji,
   osobom trzecim może uniemożliwić Kupującemu uczestnictwo w seansie filmowym lub
    innym wydarzeniu, na który został zakupiony bilet.

 

 1. Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku zwolnione jest z odpowiedzialności wobec Kupującego
  oraz nie jest zobowiązany do zwrotu Ceny Biletu lub rekompensaty w sytuacji, gdy na skutek zdarzeń opisanych w pkt. 19 osoba nieuprawniona posłuży się biletem w celu wejścia na seans filmowy lub inne wydarzenie na które został zakupiony bilet.

 

 1. Sprzedaż biletów w Systemie on–line kończy się 30 minut przed rozpoczęciem danego seansu lub wydarzenia.

 

 1. Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży

            on-line w każdej chwili, bez podawania przyczyn.

 

 1. Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży on-line nie oznacza braku biletów w Kasie biletowej.

 

 1. Kino nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych
   w formularzu zamówienia.

 

Reklamacje i zwrot biletów

 

 1. Zwrot biletu będzie możliwy tylko w przypadku, gdy seans lub inne wydarzenie nie odbędzie się z
   przyczyn leżących po stronie Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku. Przyjmowane będą  zwroty
   biletów oraz dokonywanie zwrotu równowartości ceny biletu w terminie do 30 dni po odwołanym
    seansu lub innym wydarzeniu. Zwrot będzie dokonany co do zasady w takiej samej formie w jakiej
    nastąpiła zapłata za bilet.

 

 1. Na podstawie art. 38 pkt. 12) Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy
  zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w
   odniesieniu do umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi,
   sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

 

 1. Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku zastrzega, iż w przypadku uzasadniającym zwrot  
   kosztów zakupu biletu, zwracana będzie wyłącznie cena widniejąca na bilecie/e-bilecie.
   Wszelkie inne dodatkowe wydatki poniesione przez Kupującego nie podlegają zwrotowi.

 

 1. Zwrot ceny biletu następuje tylko z dowodem zakupu (bilet, paragon, faktura).

 

 1. Bilety niewykorzystane, które utraciły ważność nie podlegają zwrotowi.

 

 1. Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych od momentu
  zakupu biletów, na wskazany adres mailowy kinolezajsk@interia.pl  lub w Kasie biletowej Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku.

 

Ochrona danych Kupującego

 

 1. Poprzez wypełnienie formularza „Twoje dane” w systemie sprzedaży on-line Kupujący wyraża
   zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Kino danych osobowych Kupującego w celu
    realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań
    niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów.

 

 1. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku w ramach
   sprzedaży biletów wykorzystywane są w celach przekazywania informacji o promocjach
   oferowanych przez Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku wyłącznie za zgodą osoby
   udostępniającej dane osobowe.

 

 1. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy
   zachowaniu zasad określonych w Ustawie z art. 13 ust. 1 i ust 2 ogólnego rozporządzenia o
   ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

 

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Bilety zakupione w Kasie biletowej oraz za pośrednictwem strony internetowej Kina  
  Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku  kino.mcklezajsk.pl   nie mogą  być kopiowane,  
   przerabiane, skanowane.

 

 1. Kino nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem
   której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego.

 

 1.  Kino nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci
    Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia
    lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

 

 1. Wszystkie informacje na temat repertuaru, cennika opublikowane zostały na stronie
   kino.mcklezajsk.pl

 

 1. Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.

 

 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej Kina Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku  kino.mcklezajsk.pl

 

 1. Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku jest obiektem monitorowanym. Zakup biletu on-line oraz w kasie Kina jest równoznaczny ze zgodą na nagrywanie i publikację wizerunku.

 

 1.  Zakup Biletu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego
    rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na
    wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego na wykonanych mi fotografiach w celach
    marketingowych i promocyjnych przez ich publikację na stronie internetowej, za
    pośrednictwem portali społecznościowych takich jak facebook, instagram i portale podobne,
    wykorzystywania w portfolio drukowanym i udostępnianym klientom i potencjalnym
     klientom, publikację w postaci elektronicznej.

 

 1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku.

           O planowanej zmianie Miejskie Centrum Kultury poinformuje z kilkudniowym wyprzedzeniem,
           zamieszczając ją na stronie Serwisu w miejscu widocznym dla Kupującego przed złożeniem
           zamówienia, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania
           mają postanowienia dotychczasowe, chyba, że Kupujący wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie
           wobec niego nowych postanowień.

Przewiń do góry